World decarbonization through global electricity interconnections

  • Citation: World decarbonization through global electricity interconnections / Bompard, Ettore; Grosso, Daniele; Huang, Tao; Profumo, Francesco; Lei, Xianzhang; Li, Duo. - In: ENERGIES. - ISSN 1996-1073. - 11:7(2018), p. 1746.
  • Title: World decarbonization through global electricity interconnections
  • Full authors: Ettore Bompard, Daniele Grosso, Tao Huang, Francesco Profumo, Xianzhang Lei, Duo Li
  • Authors: Ettore Bompard
  • Show in profile: Ettore Bompard