On stabilization of parameterized macromodeling

A. Zanco, S. Grivet-talocia, T. Bradde, M. De Stefano (2019) On stabilization of parameterized macromodeling, In: 2019 IEEE 23rd Workshop on Signal and Power Integrity, SPI 2019 - Proceedings, pp. 1-4, ISBN: 978-1-5386-8342-2