Message from the Mobile Data & AI Special Track Chairs

G. Guo, X. He, Fabrizio Lamberti, L. Lan, B. Li, W. Li, Z. Maamar, Z. Niu, S. Reiff-marganiec, C. Ritz, B. Shi, F. Wang, S. Wang, W. Wu, W. Xie, H. Yang, Z. Zhao (2019) Message from the Mobile Data & AI Special Track Chairs