Lagrangian network analysis of turbulent mixing

Giovanni Iacobello, Stefania Scarsoglio, J. G. M. Kuerten, Luca Ridolfi (2019) Lagrangian network analysis of turbulent mixing, In: JOURNAL OF FLUID MECHANICS, pp. 546-562, ISSN: 0022-1120